ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΥΤΕΚΟ ΑΒΕΕ

                                                  ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01-01-2018

 

1. Βασικς ννοιες  - Γ.Ο.Σ -Ε.Ο.Σ          

1.      λες οι συναλλαγς της εταιρας «ΟΥΤΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε» (στο εξς η Πωλτρια) με τους πελτες της διπονται απ  τους  Γενικος ρους Συναλλαγν (ΓΟΣ)  και απ τους Ειδικο ρους Συναλλαγν (ΕΟΣ).

2.      Ως Πελτης, νοεται κθε φυσικ νομικ πρσωπο, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, που συμβλλεται με την Πωλτρια για την απκτηση αγαθν /και υπηρεσιν.

3.      Οι ΓΟΣ ισχουν σε κθε συναλλαγ της πωλτριας για την προμθεια, κατασκευ, πληση αγαθν  παροχ υπηρεσιν για την εκπλρωση των σκοπν της.

4.      Οι ΕΟΣ κατισχουν των ΓΟΣ  και δεσμεουν τους συμβαλλμενους, μνο ταν συμφωνονται εγγρφως με τον πελτη και μνο για συγκεκριμνη συναλλαγ. Η κατρτιση και συνομολγηση των ΕΟΣ γνεται εγγρφως  ετε με την υπογραφ επιμρους εγγρφων συμβσεων, ετε/και με την γγραφη αποδοχ απ τον πελτη προσφορς της πωλτριας ετε/και  με την γγραφη επιβεβαωση παραγγελας απ την πωλτρια. ροι που δεν χουν εγγρφως συμφωνηθε με τους ανωτρω τρπους, δεν υποχρενουν την πωλτρια, δεν χουν  νομικ ισχ και δεν παργουν νομικ αποτλεσμα.

5.      Οι παρντες ΓΟΣ αναρτνται στην ιστοσελδα της Πωλτριας. Οι ροι αυτο ισχουν σε κθε σμβαση πλησης μεταξ πωλτριας και αγοραστ, θεωρονται αναπσπαστο μρος κθε εγγρφου που εκδδεται για κθε πληση και υπερισχουν ναντι παντς λλου (ακμα και ρων προμηθειν του αγοραστ). Αποκλσεις τροποποισεις χωρον μνον αν συνομολογηθον εγγρφως. Τοποθτηση παραγγελας απ κθε αγοραστ, συνεπγεται ανεπιφλακτη αποδοχ των ρων αυτν. Κθε απ μρους του πελτη  αποδοχ προσφορς ανθεση παραγγελας για προμθεια αγαθν ετε για παροχ υπηρεσιν (ανεξαρττως φσεως, αντικειμνου, αξας κοκ) υπχει θση υπεθυνης δλωσης του πελτη, τι χει λβει πλρη γνση των ΓΟΣ και τους αποδχεται. Σε κθε παραστατικ της ΟΥΤΕΚΟ γνεται σαφς αναφορ και παραπομπς στους παρντες ΓΟΣ ως κτωθι:

6.      « Πωλσεις, προσφορς, παραγγελες και πσης φσεως συμφωνες, που εκτελονται απ την ΟΥΤΕΚΟ ΑΒΕΕ υπκεινται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Γ.Ο.Σ) οι οποοι εναι δημοσιευμνοι και διαθσιμοι στην ιστοσελδα της  www.uteco.gr/general_sales_terms_el.html. Κατπιν αιτσεως  σας, θα σας αποστελουμε να αντγραφο.  Οι Γ.Ο.Σ αποτελον αναπσπαστο μρος κθε εγγρφου προσφορς, παραγγελας, τιμολογου κ.ο.κ της ΟΥΤΕΚΟ ΑΒΕΕ και σε κθε περπτωση, θα θεωρονται  τι χουν γνει  δεκτο απ τον αντισυμβαλλμενο με  μνη την αποδοχ των αντστοιχων εγγρφων και παραστατικν, εφσον γνεται επ αυτν ρητ παραπομπ στους Γ.Ο.Σ και στην διαδικτυακ τους διεθυνση

 

2. Τπος κατρτισης

Τπος κατρτισης λων των συμβσεων και πωλσεων της ΟΥΤΕΚΟ ΑΒΕΕ εναι ο Πειραις, που η δρα της.

 

3. Χρνος κατρτισης

3.1 Η σμβαση πλησης καταρτζεται κατ το χρνο υπογραφς της σμβασης αποδοχς προσφορς επιβεβαωσης παραγγελας απ την πωλτρια πραγματικς αποστολς παρδοσης των εμπορευμτων (οποιοδποτε προηγηθε).

3.2 Η συναλλαγ ολοκληρνεται ταν τα αγαθ παραδοθον στον συμφωνημνο τπο. Εν ο τπος παρδοσης δεν προσδιορζεται ειδικ, η προμθεια θεωρεται τι χει παραδοθε ταν τα αγαθ βρσκονται  στις αποθκες της πωλτριας.

 

4. Προσφορς

4.1 Οι προσφερμενες τιμς ισχουν μνο για την εκστοτε παραγγελα και, εν αμφιβολα, αφορον σε καθαρς αξες (ρα δε συμπεριλαμβνουν φρους, ξοδα λλης μορφς επιβρυνση αμοιβ τρτου). Ο χρνος ισχος της κθε προσφορς, εν δεν ορζεται ειδικς εν αυτ, εναι δεκαπντε (15) ημρες.

4.2 Δοκιμς των πωλομενων προντων, διενεργονται μνο κατπιν ειδικς συμφωνας και με δαπνες του αγοραστ).

4.3 Οι τιμοκατλογοι της πωλτριας, οι κατλογοι, οι τεχνικς επισημνσεις, οι διαφημσεις και τα προωθητικ γγραφα δεν αποτελον προσφορ.

 

5. Παροχ

5.1 Η παροχ περιλαμβνει αποκλειστικ τα αγαθ και τις υπηρεσες, τα οποα  περιγρφονται  στα σχετικ παραστατικ πλησης. Η πωλτρια επιλγει τους προμηθευτς, που με ευθνη του επλεξε και υπδειξε ο αγοραστς. Τα εμπορεματα πωλονται με βση τους ρους και τις προδιαγραφς του κθε Προμηθευτ.

5.2 Η πωλτρια δεν ευθνεται αν τα πωλομενα δεν εναι κατλληλα για τη χρση που τα προορζει ο αγοραστς.

 

6. Παραγγελα

6.1 Παραγγελα μη επιβεβαιωθεσα, θα λογζεται ως μη υποβληθεσα απορριφθεσα.

6.2 Ανκληση επιβεβαιωμνης παραγγελας δε χωρε, δοθντος τι η εκτλεση της παραγγελας γνεται με βση τη συγκεκριμνη παραγγελα και, τις περισστερες φορς, τα εμπορεματα δεν δνανται να πωληθον σε λλον.

6.3 Κθε  μεταβολ με οποιονδποτε τρπο τροποποηση της παραγγελας /και των εν αυτ διαλαμβανομνων ειδικν ρων συναλλαγν, τελε υπ τον ρο της προηγομενης γγραφης συνανεσης/εγκρσεως της πωλτριας, μπορε δε η τελευταα κατ την ανλεγκτη κρση της, να την εξαρτσει απ την προηγομενη καταβολ περαιτρω αμοιβν, εξδων, δαναπν.

 

7. Παρδοση

1. Τα αγαθ, οι υπηρεσες και τα εκδιδμενα απ την Πωλτρια πσης φσεως παραστατικ και γγραφα, παραλαμβνονται απ τον πελτη εφσον πρκειται για νομικ πρσωπα απ το νμιμο εκπρσωπο του, οι οποοι υπογρφουν για την παραλαβ τους. Σε περπτωση αποστολς τους με μεταφορικ/ταχυμεταφορικ εταιρα , η υπογραφ για την παραλαβ τους υπχει θση υπογραφς επ του παραστατικο.

2. Η υπογραφ επ των  παραστατικν και λοιπν εγγρφων της πωλτριας απ τρτα πρσωπα (πραν του δικαιοχου νομμου εκπροσπου) υπχει θση υπεθυνης δλωσης του υπογρφοντος τι:

a.       ενεργε ως αντιπρσωπος, κατεντολ και για λογαριασμ του αναγραφμενου στο παραστατικ γγραφο πελτη λλως ως ειδικ εξουσιοδοτημνος εκπρσωπος το, εν πρκειται για  νομικ πρσωπο.

b.      λα τα αναγραφμενα στο  παραστατικ / γγραφο φορολογικ στοιχεα, στοιχεα, επωνυμας, δρας, επικοινωνας εναι αληθ, ακριβ και ισχυρ.

c.       Ο αναγραφμενος στο παραστατικ / γγραφο πελτης λαβε γνση και αποδχεται ανεπιφλακτα Γενικος ρους Συναλλαγν της πωλτριας και τους ειδικος ρους συναλλαγν που διαλαμβνονται στο εν λγω  παραστατικ / γγραφο.

3.            Οι χρνοι παρδοσης που αναγρφονται στην προσφορ της πωλτριας εναι ενδεικτικο και ισχουν με την επιφλαξη της ενδιμεσης πλησης (διαθσιμο απθεμα). Δεσμευτικο για την πωλτρια εναι οι χρνοι παρδοσης που αναφρονται  στη σμβαση, στην προσφορ που γινε εγγρφως αποδεκτ, στην γγραφη (απ την πωλτρια) επιβεβαωση της εκστοτε παραγγελας, αφ του και υπολογζονται. Η πωλτρια δναται να προβανει σε τμηματικς παραδσεις, καθς και σε παραδσεις πριν το συμφωνημνο χρνο.

4.            Ο δεσμευτικς χαρακτρας του χρνου παρδοσης εξοπλισμο/ολοκλρωσης εκτλεσης εργασιν για τη πωλτρια προποθτει τι ο πελτης εναι συνεπς με τους ρους πληρωμς της παραγγελας.

5.            Η πωλτρια διατηρε το δικαωμα, κατ την ανλεγκτο κρση της να διακψει  μεσα και αζμια την εκτλεση κθε παραγγελας προς τον πελτη , να αναστελει την αποστολ των αγαθν την  εκτλεση των εργασιν την παροχ υπηρεσιν και τον χρνο παρδοσης, σε κθε περπτωση που ο πελτης  δεν εναι συνεπς με τους ρους πληρωμς  και τοτο παρλληλα και ανεξρτητα με κθε λλο  δικαωμα της και χωρς να γεννται στο πρσωπο του πελτη οποιαδποτε αξωση δικαωμα  αποζημωσης εκ του λγου αυτο.

6.            Σε κθε περπτωση, ο χρνος παρδοσης καθς και τα πσης φσεως χρονοδιαγρμματα εκτλεσης εργασιν μπορον να μεταβλλονται μονομερς απ την Πωλτρια, σε κθε περπτωση που :

a.       Ο πελτης δεν παρχει εγκαρως τα γγραφα που απαιτονται για την εκτλεση.

b.                    Ο πελτης δεν  χει ολοκληρσει εγκαρως εργασες τις οποες χει ο διος αναλβει και οι οποες αποτελον προπθεσης της εκτλεσης απ την Πωλτρια.

c.                    Ο πελτης αιτεται τροποποισεων, προσθηκν μεταβολλν  στην παραγγελα, οι οποες ισχουν ως να παραγγελα απ το χρνο που θα γνουν εγγρφως αποδεκτς απ την πωλτρια και με τους ρους που θα συμφωνηθον.

d.                   Υπρχουν καθυστερσεις στην παραγωγ τον εφοδιασμ μρους του συνλου των υλικν χωρς ευθνη της Πωλτριας. Ενδεικτικ και χι περιοριστικ αιτες καθυστερσεως χωρς ευθνη της πωλτριας συνιστον: κινητοποισεις και απεργες που επηρεζουν τις μεταφορς (οδικς, αεροπορικς, θαλσσιες λλες), τις κρατικς υπηρεσες και υποδομς (πχ τελωνεα) , καθυστερσεις στις προμθειες στην παροχ υπηρεσιν απ τρτους, απρβλεπτες διακοπς στην λειτουργα των εγκαταστσεων της πωλτριας, απεργες, πλημμρες, σεισμο, ακραα καιρικ φαινμενα, δολιοφθορς, πανδημες, επιστρτευση, εχθροπραξες,  κλπ. καθς και λα τα γεγοντα που συνιστον ανωτρα βα σμφωνα με το νμο.

7.            Υπαναχρηση χωρε αζημως για τον αγοραστ, σε περπτωση υπερβσεως του δεσμευτικο χρνου παραδσεως νω των 60 ημερν. Η πωλτρια δεν ευθνεται για οποιαδποτε θετικ αποθετικ ζημα του αγοραστ τρτου απ καθυστρηση της παρδοσης. Σε περπτωση ανωτρας βας απεργας των εργαζομνων της πωλτριας κωλματος του προμηθευτ μεταφορα της, ο χρνος παρδοσης θα παρατενεται ανλογα. Ο αγοραστς δναται να ακυρσει την συγκεκριμνη παραγγελα εφσον ο λγος ανωτρας βας διαρκσει πνω απ 60 ημρες.

8.            Αν ο αγοραστς δεν παραλβει τα εμπορεματα εντς δκα (10) ημερν απ την ειδοποησ του προς τοτο, καθσταται πραυτα υπερμερος, το οφειλμενο τμημα ληξιπρθεσμο και απαιτητ και προσαυξνεται με κθε πρσθετη δαπνη (φλαξης, ασφλισης κλπ.). Εν τοιατη περιπτσει, η πωλτρια δναται να επιλξει εφ σον τοτο εναι εφικτ να διαθσει τα εμπορεματα αλλο /και να παρακρατσει την προκαταβολ η οποα δθηκε απ τον πελτη για την παραγγελα αυτ, ως ποινικ ρτρα /και να αξισει αποζημωση.

 

 

 8. Κνδυνος

1.              Τα εμπορεματα ταξιδεουν, εκφορτνονται και αποθηκεονται με επιμλεια, ευθνη και δαπνες του αγοραστ, ανεξρτητα απ το ποιος ρισε τον μεταφορα, τον εκφορτωτ τον αποθηκριο. Τυχν κλυψη του κστους μεταφορς απ την πωλτρια, δεν συνεπγεται αποδοχ ανληψη της ευθνης του κινδνου μεταφορς. Ο αγοραστς δναται να επιβλψει, με μριμνα και δαπνες του, τη φρτωση κθε παραγγελας, λλως δεν θα δναται να αμφισβητσει την κατσταση των εμπορευμτων μετ τη φρτωση.

2.              Σε περπτωση που ο αγοραστς χει υποδεξει διαφορετικ τπο παρδοσης των εμπορευμτων (λ.χ. σε κποιο εργοτξιο σε τρτο πρσωπο), η παραλαβ θα λογζεται απ την παρδοση στον υποδειχθντα τπο και/ στο υποδειχθν πρσωπο.

3.              Εν, κατ την υποβολ/επιβεβαωση της παραγγελας ο αγοραστς δεν ορσει εξουσιοδοτημνο(-α) πρσωπο (-α) για την παραλαβ, θα τεκμαρεται τι κθε πρσωπο (λ.χ: υπλληλος, προστηθες, κλπ.) στο χρο ευθνης του αγοραστ χει εντολ και εξουσιοδτηση να παραλαμβνει τα εμπορεματα για λογαριασμ του αγοραστ, με μνη την υπογραφ του. Τυχν καθυστερσεις κατ την παραλαβ την εκφρτωση, βαρνουν τον αγοραστ.

4.              Σε περπτωση μεταφορς αποστολς των πωληθντων αγαθν προς την δρα του αγοραστ σε λλο τπο καθ υπδειξη του , ετε με μσα της πωλτριας ετε με διαμεσολβηση τρτου μεταφορα, τον κνδυνο τυχαας καταστροφς, χειροτρευσης απλειας των αγαθν μετ την ξοδ τους απ την αποθκη της πωλτριας , φρει αποκλειστικ ο αγοραστς .

 

9. Πληρωμ

1.              Οι πληρωμς προς την πωλτρια διενεργονται με ευθνη και δαπνες του πληρωτ.

2.              Πληρωμς γνονται προσηκντως με κατθεση ετε στο ταμεο της εταιρας ετε στους τραπεζικος λογαριασμος αυτς, οι οποοι αναγρφονται στο κτω μρος της εμπρσθιας ψης των  παραστατικν της  στο πεδο: « Συνεργαζμενες Τρπεζες».

3.              Αξιγραφα που δδονται για την πληρωμ μας παραγγελας, δδονται χριν καταβολς και χι εις εξφληση της οφειλς του αγοραστ.

4.              Πιστσεις, εκπτσεις λλες διευκολνσεις παροχς, εναπκεινται στην ενλεγκτη διακριτικ ευχρεια της πωλτριας, παρχονται προαιρετικ και εγγρφως απ την πωλτρια και  ισχουν υπ τον ρο της πιστς τρησης των ρων του παρντος και των τυχν ΕΟΣ.

5.              Ο αγοραστς δεν δναται να συμψηφσει ολικ μερικ οτε να προτενει  σε συμψηφισμ την οφειλ του με τυχν δικς του απαιτσεις, απ οποιαδποτε αιτα και αν προρχονται, εκκαθαρισμνες μη.

 

 

10. Υπερημερα

Ρητ συμφωνεται ως δλη ημρα καταβολς του πιστωθντος τιμματος, η τελευταα ημρα του χρνου πστωσης  που χει ειδικ συμφωνηθε, πως αυτ καταγρφεται στο πεδο «Τρπος Πληρωμς » του σχετικο παραστατικο. Εν δεν αναγρφεται χρνος πστωσης ( επ πιστσει εκδιδμενα τιμολγια) η πστωση εναι τριντα (30) ημρες απ την κδοση του παραστατικο. Την επμενη ημρα μετ την εκπνο του χρνου πστωσης το πληρωτο ποσ καθσταται ληξιπρθεσμο και απαιτητ στο σνολο  και επιβαρνεται με τον εκστοτε ισχοντα τκο υπερημερας απ την πρτη ημρα της καθυστρησης, χωρς να χρειζεται προς τοτο οποιαδποτε χληση του αγοραστ.

 

 

11. Εκχρηση

Η πωλτρια διατηρε το δικαωμα να επιλγει και να χρησιμοποιε κατ την ανλεγκτο κρση της, εξωτερικος συνεργτες / και υπεργολβους, για την εκτλεση μρους του συνλου παροχν της. Σε κθε ττοια περπτωση, την ευθνη ναντι του πελτη, για τη προσκουσα  κι εμπρθεσμη εκτλεση  φρει η Πωλτρια. Η πωλτρια δναται να εκχωρσει την απατησ της απ τον αγοραστ, σε οποιονδποτε τρτο.

Ο πελτης δεν δναται να εκχωρσει σε οποιανδποτε τρτο τα εκ της πωλσεως δικαιματα του, χωρς προηγομενη ειδικ γγραφη γκριση της πωλτριας.

 

12. Υποχρεσεις πελτη

1.      Ο πελτης, ταν απ την σμβαση απ φση της εκπλρωσης απαιτεται , υποχρεοται να παρχει στους εκπροσπους και προστηθντες της πωλτριας ανεμπδιστη  πρσβαση στους απαρατητους χρους και υποδομς, καθς και στις απαρατητες παροχς, προκειμνου για την  εκπλρωση της παροχς της και να μεριμν για την εξασφλιση και διατρηση συνθηκν εργασιακς ασφλειας και υγιεινς φρων αποκλειστικ προς τοτο ευθνη.

2.      Ο πελτης υποχρεοται να ενημερνει εκ των προτρων τους εκπροσπους της πωλτριας για ειδικς συνθκες καθς και πιθανος κινδνους στους χρους ευθνης του  και να λαμβνει λα τα  μτρα πρληψης για την αποφυγ ζημας βλβης σε πρσωπα πργματα καθς επσης να λαμβνει και κθε κτακτο μτρο, εν και ταν παρσταται  ανγκη.  Σε κθε περπτωση που στο χρο εργασας, υπρχουν τρτοι εργολβοι του πελτη,  ο τελευταος φρει πντα την αποκλειστικ  ευθνη  συντονισμο των εργασιν.

3.      Η πωλτρια διατηρε το δικαωμα σε κθε περπτωση, που κρνει τι οι συνθκες εργασας και υγιεινς δεν πληρον τις απαρατητες προποθσεις /και υφσταται ρος επλευσης κινδνου να  διακπτει  μεσα και αζημως τις εργασες και να αποχωρε, γνωστοποιντας το συντομτερο δυνατν στον πελτη την αιτα της διακοπς και τσσοντας προθεσμας για αποκατσταση αναγκαων συνθηκν ασφαλος εργασας.

4.      Η δυναττητα μεταβολς της διεθυνσης  και των στοιχεων χρωσς του αγοραστ,  εναι δυνατ μνο κατπιν επικοινωνας με την πωλτρια, δλωσης των εν ισχ στοιχεων και γγραφης επιβεβαωσης της μεταβολς μσω γγραφης επικοινωνας.

 

13. Επιστροφς

1.                    Επιστροφς γνονται δεκτς μνο για εμπορεματα που καλπτονται απ εγγηση, υπ τον ρο της προηγομενης ενημρωσης της πωλτριας και γγραφης αποδοχς της απ την πωλτρια και εφσον τα αγαθ επιστρφονται εντς την αρχικς συσκευασας τους και με λα τα συνοδευτικ τους γγραφα. Σε αυτ την περπτωση η επιστροφ των υλικν γνεται με ευθνη και δαπνη του πελτη. Αποσαφηνζεται τι σε σες περιπτσεις δεν συντρχουν οι ανωτρω προποθσεις καθς και σε κθε περπτωση αποστολς πωληθντων στην πωλτρια, με τρτους μεταφορες, η παραλαβ τους απ την πωλτρια σε καμα περπτωση δεν συνεπγεται οτε μπορε να εκληφθε ως συνανεση αποδοχ επιστροφς, η δε εταιρα ουδεμα φρει ευθνη για τα αγαθ.

2.                    Σε καμα περπτωση δεν καλπτονται απ εγγηση, ζημες βλβες των πωληθντων τα οποα χουν υποβληθε σε μη εξουσιοδοτημνες επισκευς επεμβσεις, καθς και  ζημες βλβες, που οφελονται σε κακ χρση, αμλεια στο χειρισμ στη συντρηση σε αιτες αναγμενες στο χρο και στις συνθκες εγκατστασης /αποθκευσης των.

3.                    Ο πελτης με την παραλαβ των παραστατικν αναγνωρζει τι τα προδοθντα εναι απολτως σμφωνα, ποσοτικ και ποιοτικ (κατ την περιγραφ, τον τπο, την ποστητα, την τιμ και τα επ μρους χαρακτηριστικ ) με τα με τα αγαθ και τις υπηρεσες που περιγρφονται σε αυτ  και  με τους ειδικος ρους και  συμφωνες της συναλλαγς. Τα υλικ συσκευασας (ξλινα στροφεα κ.λπ.) δεν επιστρφονται και συμπεριλαμβνονται στην τιμ.

 

 

14. Συμφωνημνες ιδιτητες

Εμπορεματα που δεν πληρον τις συμφωνηθεσες ιδιτητες αντικαθστανται, μετ απ μεση γγραφη ειδοποηση της πωλτριας και εφ σον δεν γνει χρση αυτν παραβαση της συσκευασας τους. Στην περπτωση αυτ η μοναδικ ευθνη της πωλτριας γκειται στην νευ χρωσης διρθωση του σφλματος. Εν ο αγοραστς δεν εναντιωθε εγγρφως στην πωλτρια εντς δο εργασμων ημερν απ την σε αυτν παρδοση των εμπορευμτων, θεωρεται τι παρλαβε καλς, ανεπιφλακτα.

 

 

15. Παρακρτηση κυριτητας

1.                    Η κυριτητα και η νομ των πωληθντων παραμνει στην πωλτρια μχρι την πλρη και ολοσχερ εξφληση του τιμματος και των πσης φσεως συμβατικν συμπληρωματικν εξδων και δαπανν που τυχν βαρνουν τον πελτη (μεταφορικ ξοδα, φροι, δασμο, δικαιματα εκτελωνισμο), ο δε πελτης  διατηρε μνο δικαωμα κατοχς και χρσης των αγαθν,  ευθυνμενος ως θεματοφλακας σμφωνα με το νμο.

2.                    Διαρκοσης της πιστσεως, εφ σον επιδεινωθε η πιστοληπτικ ικαντητα η οικονομικ κατσταση του αγοραστ, ο αγοραστς υποχρεοται να ενημερσει την πωλτρια, η οποα σε κθε περπτωση δναται να αναστελει αορστως την εκτλεση της παραγγελας μρους αυτς μχρις του ο αγοραστς δσει επαρκες εγγυσεις καταβλλει το τμημα

 

17.         Περιορισμς Ευθνης

Ουδεμα ευθνη φρει η Πωλτρια. για τυχν ζημα του πελτη μεση μμεση, αποθετικ ζημα για διαφυγντα κρδη και μεταξ λλων για Απλεια εισοδματος, Απλεια κρδους, Απλεια συμβσεων, Απλεια χρσης, Απλεια παραγωγς, Κστος κεφαλαου, Απλεια λγω διακοπς παροχς ρεματος, κστη εναλλακτικς μορφς παραγωγς ρεματος, λοιπ ξοδα προερχμενα απ διακοπ λειτουργας,  συνεπεα, εξ αφορμς και επ ευκαιρας κθε προμθειας

 

18.         Η επωνυμα, πως επσης και λα τα εμπορικ σματα, λογτυπα και λα τα γραφικ σχδια που απεικονζονται στα αγαθ, στις συσκευασες, στα ντυπα και στις διαδικτυακς σελδες της πωλτριας, η πνευματικ ιδιοκτησα και λα τα υπλοιπα προστατευμενα δικαιματα που αφορον στα εμπορικ σματα, βιομηχανικ ιδιοκτησα, λογισμικ,  σχδια  δεγματα κατλογοι και λοιπ τεχνικ γγραφα κοκ  ανκουν αποκλειστικ στην πωλτρια  και θα παραμενουν στην απλυτη ιδιοκτησα της πωλτριας η οποα  διατηρε  παν δικαωμα (εκμετλλευσης, προσδοκας, κυριτητας, πνευματικς και βιομηχανικς ιδιοκτησας κλπ), με την ρητ επιφλαξη σεβασμο των ανλογων δικαιωμτων πνευματικς και βιομηχανικς ιδιοκτησας τρτων κατασκευαστν λογισμικν, υλικν και μηχανημτων. Απαγορεεται η με οποιονδποτε τρπο παραπλνηση τρτων του κοινο σχετικ με τον πραγματικ δικαιοχο, οποιαδποτε αντιγραφ, αναπαραγωγ διανομ, επανκδοση μεταφορ, μεταποηση, μεταπληση, φρτωση ανακονωση,  δημιουργα παργωγης εργασας, διδοση μετδοση οποιαδποτε λλη χρση των ανωτρω με οποιονδποτε τρπο μσο, για εμπορικος λλους σκοπος πλην εν χει προηγουμνως ληφθε ειδικ  προς τοτο γγραφη δεια της πωλτριας λλου δικαιοχου των πνευματικν δικαιωμτων.

 

19. Ρτρα Παρκτασης Τοπικς Αρμοδιτητας

Αποκλειστικ αρμδια για την επλυση κθε διαφορς που τυχν ανακψει οποιαδποτε στιγμ στο μλλον, μεταξ της ΟΥΤΕΚΟ Α.Β.Β.Ε και του πελτη, σχετικ με την ισχ, ερμηνεα, των παρντων ρων καθς και για την εκτλεση κθε σμβασης /καιγια  οποιοδποτε λλο ζτημα αναφυμενο, συνπεια, εξ αφορμς επ ευκαιρα αυτ,, εναι  τα καθ λην αρμδια Δικαστρια της πλης του Πειραι και εφαρμοστο δκαιο το Ελληνικ.

 

20. Επικοινωνα

1.                    Η γγραφη επικοινωνα πραγματοποιεται με συστημνο ταχυδρομεο, ταχυμεταφορικς εταιρες και με χρση τηλεομοιοτυπας (fax) και ηλεκτρονικν μσων, πως ηλεκτρονικ αλληλογραφα (e-mail), προς και απ τα εν ισχ, καταγεγραμμνα στα παραστατικ και δημοσιευμνα στην επσημα ιστοσελδα της πωλτριας αντστοιχα μσα, αριθμος και διευθνσεις.

2.                    Κθε γγραφη επικοινωνα της πωλτριας προς τα δηλωθντα απ τον πελτη στοιχεα επικοινωνας του, εναι γκυρη και ισχυρ και παργει ννομα αποτελσματα. Ο πελτης φρει την ευθνη να γνωστοποιε εγγρφως και αμελλητ στην πωλτρια κθε μεταβολ στα δηλωθντα στοιχεα επικοινωνας του.

3.                      Η επικοινωνα της πωλτριας με ηλεκτρονικ αλληλογραφα και τα μηνματα τα οποα αποστλλει διπονται απ τους κτωθι καννες: Το περιεχμενο του κθε μηνματος και των τυχν συνημμνων σε αυτ αρχεων εναι εμπιστευτικ και απρρητο με αποκλειστικ αποδκτη αυτν προς τον οποο απευθνεται. Εν το νομ του παραλπτη δεν περιλαμβνεται στη λστα των αποδεκτν,   δεν εναι ο σκοπομενος παραλπτης ( πρσωπο υπεθυνο να το παραδσει σε αυτν) παρακαλεται να μην προβε  σε καμα ενργεια σε σχση με το μνυμα, να μην ανοξει, αντιγρψει λλως επμβει σε συνημμνο αρχεο αλλ  να επικοινωνσει μεσα με τον αποστολα.  Η αντιγραφ, χρση κοινοποηση σε τρτους κθε ηλεκτρονικο μηνματος απ μη κατονομαζμενο παραλπτη αντκειται στο νμο.  Δεδομνου τι οι επικοινωνες μσω του διαδικτου (INTERNET) δεν εναι ασφαλες, η εταιρα  δεν ευθνεται για οποιαδποτε απλεια δεδομνων λλη ζημα του παραλπτη τρτων οφειλμενη ετε σε μη εξουσιοδοτημνη χρση ετε σε καθυστερημνη διαββαση, υποκλοπ, αλλοωση μλυνση με ιος του παρντος μηνματος. Στον παραλπτη εναπκειται αποκλειστικ η ευθνη για προστασα του συστματς του απ ιος λλες κακβουλες ενργειες. Το περιεχμενο κθε ηλεκτρονικο μηνματος περιχει προσωπικς απψεις του συντκτη του. Ο συντκτης  του εγγρφου αναλαμβνει την ευθνη για την διατπωση, το περιεχμενο την ακρβεια και τις συνπειες απ την  χρση του ηλεκτρονικο μηνματος και των συνημμνων σε αυτ αρχεων  υποχρεομενος  πως συμμορφνεται με τους ισχοντες νμους, καννες και διατξεις σχετικ  με την ηλεκτρονικ αλληλογραφα και τις διαδικτυακς εφαρμογς. Η διαλαμβανμενες πληροφορες παρχονται ως χουν και δεν περιλαμβνουν  εγγυσεις, διαβεβαισεις, προποθσεις, ρους εμπορευσιμτητας  καταλληλτητας για συγκεκριμνο σκοπ. Η εταιρα δεν υποστηρζει, οτε ευθνεται για οποιαδποτε γνμη, υπδειξη, συμπρασμα, προσφορ, πρταση, αποδοχ, συμφωνα λλη πληροφορα που περιχεται σε κθε ηλεκτρονικο μηνματος, πλην εν υπρχει ρητ και σαφς εκπεφρασμνη σε επσημο ντυπο σχετικ δλωση βολησης της εταιρας. Στον παραλπτη εναπκειται αποκλειστικ η ευθνη για επιβεβαωση του περιεχομνου κθε ηλεκτρονικο μηνματος.

 

21.         Τροποποηση Γ.Ο.Σ

Η «ΟΥΤΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε» ενημερνει τους πελτες της, μσω της ιστοσελδας της για οποιεσδποτε αλλαγς στους γενικος ρους των συναλλαγν της, διατηρντας παρλληλα το δικαωμα να τροποποιε μονομερς να ανανενει οποτεδποτε και οποιονδποτε απ τους ρους και να αλλζει το περιεχμενο της ιστοσελδας www.uteco.gr αν πσα στιγμ. Οι πελτες με τη σειρ τους φρουν και την αποκλειστικ ευθνη να ελγχουν αν τακτ χρονικ διαστματα για τυχν τροποποισεις στους παρντες ρους. Οι τροποποισεις αυτς εναι δεσμευτικς και με τη πραγματοποηση της συναλλαγς εκ μρους του αγοραστ τεκμαρεται τι τους χει αποδεχτε. Οποιαδποτε τροποποηση δεν ισχει και συνεπς δεν επηρεζει δη τοποθετημνες και δρομολογημνες προς παρδοση παραγγελες.

 

 

22. Λοιπο ροι

Σε περπτωση που κποιος απ τους παρντες γενικος ρους κριθε κυρος , οι υπλοιπο ροι παραμνουν σε ισχ , ωσν ο κυρος ρος να μην εχε ποτς συμπεριληφθε στο παρν.

Τυχν παρλειψη της πωλτριας να ασκσει οποιοδποτε απ τα δικαιματα της δεν μπορε σε καμα περπτωση να θεωρηθε ερμηνευθε ως τροποποηση του παρντος παρατηση της απ αυτ.