user_mobilelogo

Κατηγορίες Προϊόντων

 

Τι είναι και γιατί μετράμε την Ποιότητα Ισχύος;

Ποιότητα ισχύος (PQ- Power Quality) ορίζεται το σύνολο των φυσικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρικής παροχής κάτω υπό κανονικές συνθήκες τροφοδότησης, που δεν διαταράσσουν ή διακόπτουν τις διαδικασίες παραγωγής και λειτουργίας. Το πρόβλημα στην ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος υπάρχει όταν διαταραχθεί η κυματομορφή της τάσης, η κυματομορφή της έντασης ή η συχνότητα της τάσης. 
 
Λόγω της αυξανόμενης χρήσης μη γραμμικών φορτίων και της  παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλιακή και αιολική ενέργεια),  είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για την μέτρηση της ποιότητας ισχύος.
 
Ως μη γραμμικό ορίζεται το φορτίο που ενώ τροφοδοτείται με τάση ημιτονοειδούς μορφής, άγει ρεύμα μη ημιτονοειδούς μορφής. Τα μη γραμμικά φορτία έχουν συνήθως στην διάταξή τους ηλεκτρονικά ισχύος. Τα πιο γνωστά είναι οι ρυθμιστές στροφών (variable speed drives) και τα τροφοδοτικά αδιάλειπτου λειτουργίας (UPS). 
 
Η κακή ποιότητα ισχύος δημιουργεί προβλήματα στα συστήματα μεταφοράς και διανομής όπως επίσης και βλάβες στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό του καταναλωτή. Για παράδειγμα, είναι γνωστό πως οι αρμονικές μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στις διατάξεις πυκνωτών όπως επίσης και φθορές στα μέσα ζεύξης. Επίσης η πτώση τάσης μπορεί να σταματήσει την λειτουργία ολόκληρων σταθμών ελέγχου που εξαρτώνται από ηλεκτρονικά συστήματα. 
 
Τα προβλήματα στο δίκτυο  παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,  που προκαλούνται από την κακή ποιότητα ισχύος, είναι κοινά για τον προμηθευτή και το τελικό χρήστη. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί εάν η αιτία της κακής ποιότητας ισχύος είναι το σύστημα του προμηθευτή ή του καταναλωτή. Συνεπώς, η αποτελεσματική μέτρηση PQ με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα είναι απαραίτητη για την κατανόηση της πραγματικής αιτίας των προβλημάτων, καθώς και για τον καθορισμό αποτελεσματικών αντίμετρων.

Gridvis Software 2

 
Το λογισμικό GridVis® από την εταιρεία Janitza, προσφέρει PQ παρακολούθηση, ανάλυση και υποβολή εκθέσεων με λεπτομερή και περιεκτική επισκόπηση όλων των επιπέδων μιας επιχείρησης.
 

Τι είναι το πρότυπο IEC61000-4-30;

Το IEC61000-4-30 είναι το διεθνές πρότυπο που ορίζει τον τρόπο μέτρησης της ποιότητας ισχύος και καθορίζει με σαφήνεια τις προδιαγραφές των μετρητών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό.
 
Οι αναλυτές ενέργειας UMG511 & UMG512 της εταιρίας JANITZA Γερμανίας, είναι πιστοποιημένοι κατά  IEC61000-4-30 και δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα με την κατάλληλη επαναληψιμότητα που ορίζει το πρότυπο.
 
Οι μετρήσεις που αναφέρονται στο IEC61000-4-30 περιλαμβάνουν όλες τις ηλεκτρικές παραμέτρους και  τα ηλεκτρικά φαινόμενα όπως:
Συχνότητα, Ενεργή τιμή, Αρμονικές, Διαρμονικές, Flicker, Βυθίσεις, Διακοπές, Διακυμάνσεις, Υπερτάσεις, Ασσυμετρίες κτλ. 
 
Ανάλογα της μεθόδου μέτρησης και των δυνατοτήτων του κάθε αναλυτή, τα όργανα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: CLASS A”,  CLASS S”, CLASS B”.
Η πιο αξιόπιστη μέτρηση γίνεται με όργανα της κατηγορίας  CLASS A”, όπως το UMG511 & UMG512. 
 
Οι μετρήσεις με όργανα CLASS A”, γίνονται όταν απαιτείται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενδεχόμενη επίλυση διαφορών μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή του ηλεκτρικού ρεύματος. 
 
Οι αναλυτικές μέθοδοι και τεχνικές μέτρησης ορίζονται από το πρότυπο. Πχ Ωρολογιακή ακρίβεια, Μέθοδος υπολογισμού RMS, Μέθοδος επεξεργασίας δεδομένων. 
Η ωρολογιακή ακρίβεια είναι η πλέον κρίσιμη και σημαίνει ότι δύο όργανα CLASS A” μας δίνουν τα ίδια αποτελέσματα στο ίδιο χρονικό σημείο και συνεπώς τα δεδομένα τους είναι συγκρίσιμα. 
 
Χρήσιμες συμβουλές για τον προσδιορισμό τυχόν προβλημάτων.
 

Καταγράψτε την τάση και το ρεύμα εισόδου.

Εάν έχουμε απότομη πτώση τάσης και ταυτόχρονη αύξηση του ρεύματος που καταναλώνει ένα κτίριο, τότε η αιτία θεωρείται ότι βρίσκεται εντός του κτιρίου. 
Από την άλλη πλευρά, αν παρατηρείται ταυτόχρονη πτώση τάσης και ρεύματος , η αιτία αποδίδεται σε εξοπλισμό ή σε ηλεκτρικό σφάλμα έξω από το κτίριο.

Ελέγξτε την διακύμανση της ισχύος (power trend)

Εξοπλισμός σε κατάσταση υπερφόρτωσης είναι συχνά η αιτία του προβλήματος.
Γνωρίζοντας την διακύμανση της ισχύος, είναι πολύ πιο εύκολο να προσδιορίσουμε τον εξοπλισμό ή το σημείο που προκαλεί το πρόβλημα.

Umg511 Power Quality Analyzer

Ελέγξτε τις μετρήσεις άμεσα, όταν παρουσιαστεί το συμβάν.

Με τον ακριβή προσδιορισμό της ώρας ενός συμβάντος (π.χ. πτώση τάσης) και μετά την υποχώρηση του προβλήματος, είναι πιο εύκολο να καθορίσουμε το σημείο που υπήρξε η δυσλειτουργία. 
Π.χ. Σε περίπτωση που έχουμε ταυτόχρονη  πτώση τάσης και άνοδο του ρεύματος κάθε πρωί που ξεκινάει η παραγωγή, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην διαδικασία μας, όπως η εκκίνηση ενός συμπιεστή υψηλής ισχύος.

Ελέγξτε για πλεονάζουσα θερμότητα στον εξοπλισμό.

Υπερθέρμανση των Server, κινητήρων, μετασχηματιστών και καλωδίων αποτελούν βασικά σημάδια ότι υπάρχουν προβλήματα, λόγω υπερφόρτωσης ή αρμονικών.

Παράμετροι Ποιότητας Ισχύος και συμβάντα

Οι παράμετροι και τα συμβάντα που περιγράφονται παρακάτω  είναι πολύ σημαντικά για την κατανόηση των πιθανών διαταραχών στην ποιότητα ισχύος και την αντιμετώπισης τους. 
Οι ανώτερες αποδεκτές τιμές τους ορίζονται εντός του αναλυτή ενέργειας. Ο αναλυτής αναγνωρίζει όλες τις περιπτώσεις υπέρβασης των καθορισμένων τιμών και καταγράφει το συμβάν. 

Gridvis Software Multiple Screen Analysis

Διακυμάνσεις Συχνότητας (Frequency Fluctuations)

Προκαλούνται λόγω της αλλαγής στην ισορροπία της ισχύος μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης όπως επίσης και στην απότομη αύξηση ή μείωση του φορτίου. Οι αλλαγή της ταχύτητας περιστροφής των σύγχρονων κινητήρων (γεννητριών), που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να προκαλέσει διακυμάνσεις συχνότητας. 

Υπέρταση (voltage swells or surges)

Υπέρταση ορίζεται ως η απότομη αύξηση της τάσης λόγω κάποιου συγκεκριμένου συμβάντος.
Π.χ.  Ζεύξη διάταξης πυκνωτών, απόζευξη μεγάλου φορτίου, σφάλμα στην γείωση .
 
Η υπέρταση στο δίκτυο μπορεί επίσης να παρατηρηθεί κατά την σύνδεση μίας νέας πηγής ενέργειας (πχ φωτοβολταϊκά πάρκα, αιολική ενέργεια. )
Μια ξαφνική αύξηση της τάσης μπορεί να βλάψει ή να προκαλέσει επανεκκίνηση στην τροφοδοσία ηλεκτρικού εξοπλισμού. 
 
Ο όρος μεταβατική υπέρταση (transient overvoltage) χρησιμοποιείται όταν η υπέρταση έχει ιδιαίτερα υψηλή τιμή και ο χρόνος που διαρκεί είναι πολύ μικρός. Συνήθως προκαλείται από κεραυνούς,  διακοπτικούς χειρισμούς και τήξη ασφαλειών. Μπορεί να προκαλέσει φθορές στης μονώσεις των αγωγών λόγω του υψηλού λόγου dV/dt, ιδίως όταν οι μεταβατικές υπερτάσεις είναι επαναλαμβανόμενες. 

FLICKER (διακύμανση τάσης-voltage fluctuation)

Ο όρος flicker (τρεμοπαίξιμο) αναφέρεται όταν υπάρχουν τυχαίες ή επαναλαμβανόμενες διακυμάνσεις στην ενεργό τιμή της τάσης μεταξύ 90 και 110% της ονομαστικής τιμής. 
 
Προκαλείται συνήθως από κλιβάνους τόξου  και φορτία με ηλεκτρονικά ισχύος. Όταν το Flicker έχει υψηλή τιμή οδηγεί σε οπτικά αισθητή μεταβολή της έντασης του φωτός που εκπέμπει ένας λαμπτήρας. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι που εργάζονται σε τέτοιο περιβάλλον αισθάνονται άβολα και έχουν συχνούς πονοκεφάλους. Επίσης το flicker προκαλεί δυσλειτουργία σε εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Janitza Voltage Sag

Βύθιση τάσης (voltage dips or sags)

Βύθιση τάσης ορίζουμε την στιγμιαία πτώση τάσης μεταξύ 1 και 90% της ονομαστικής τιμής και διάρκειας από 0,5 κύκλο έως 1 λεπτό. 
 
Οι περισσότερες βυθίσεις προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα, όπως κεραυνούς και αστραπές.
Επίσης συναντώνται κατά την εκκίνηση μεγάλων φορτίων και βραχυκυκλωμάτων. Μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας σε PLC και Η/Υ , σταμάτημα επαγωγικών κινητήρων και προβλήματα συγχρονισμού σύγχρονων κινητήρων και γεννητριών. 

Διακοπή της τάσης (interruption or  black out)

Ορίζεται ως η μείωση της τάσης κάτω από το 1% της ονομαστικής τιμής ανεξάρτητα από τον χρόνο διακοπής.  Σύντομη διακοπή (short interruption) έως 3 λεπτά και παρατεταμένη διακοπή (long interruption) άνω των 3 λεπτών. Προκαλείται συνήθως από κεραυνούς και βραχυκυκλώματα. 

Αρμονικές 

Αρμονικές καλούνται τα ημιτονοειδή ρεύματα ή τάσεις με συχνότητα ίση με το ακέραιο πολλαπλάσιο της θεμελιώδους συχνότητας του δικτύου. 
Διαταραγμένες περιοδικές κυματομορφές αναλύονται στο άθροισμα της θεμελιώδους και των αρμονικών που δημιουργούνται. 
Οι αρμονικές δημιουργούνται από φορτία που ελέγχονται μέσω ημιαγωγών και προκαλούν παραμορφωμένες κυματομορφές τάσης και έντασης. 
 
Οι αρμονικές μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση του εξοπλισμού και να καταστρέψουν πηνία και πυκνωτές σε διατάξεις διόρθωσης συντελεστή ισχύος (PFC Systems)

Διαρμονικές

Διαρμονικές είναι τα ημιτονοειδή ρεύματα ή τάσεις με συχνότητα όχι ακέραιο πολλαπλάσιο της θεμελιώδους. 
Παράγονται κυρίως από στατούς μετατροπείς συχνότητας, επαγωγικούς κινητήρες,  συσκευές τόξου κτλ. 

Ασσυμετρία

Δημιουργείται από την αύξηση ή μείωση του φορτίου φάσης σε τριφασικά κυκλώματα.  
Η ασσυμετρία μπορεί να προκαλέσει μείωση ροπής κινητήρων, υπερθέρμανση μετασχηματιστών κτλ. 
 
Η ΟΥΤΕΚΟ ΑΒΕΕ, με την υποστήριξη του οίκου JANITZA Γερμανίας, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ισχύος. 
Όλα τα δεδομένα είναι στην διάθεση του χρήστη με αυτοματοποιημένες αναφορές, πίνακες και στατιστικά στοιχεία.
Η λύσεις που διατίθενται είναι κλιμακούμενες ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη και τις οικονομικές παραμέτρους που τίθενται ανά περίπτωση. 
Γενικότερα, η χρήση ενός συστήματος ποιότητας ισχύος είναι το πρώτο βήμα για την ορθή καταγραφή των ηλεκτρικών παραμέτρων, τον εντοπισμό σφαλμάτων και αναποτελεσματικών διαδικασιών. Η επόμενη φάση αφορά την λήψη μέτρων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με την βοήθεια των ενεργειακών μας συμβούλων. 
 
 
 
 
 

 LR

 
 
 
 
 


ISO 9001

 

 

Hemexpo Hellenic Marine Equpment Manufactures & Exporters

 
 
 
 
 
 

W.I.M.A Worldwide Industrial & Marine Association

 
 

SEVE Greek International Business Association